CHENG SHIN C921 Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL -