INOUE(IRC) NF67 Vỏ trước 70/90-17 TL- vỏ sau 120/70-17 TL -